Scenarioanalyse

ScenarioanalyseIn het geval van een ongewenste gebeurtenis wilt u zekerheid over de effectiviteit, betrouwbaarheid en doelmatigheid van uw organisatie. U heeft mogelijk denkbare ongewenste gebeurtenissen in de vorm van scenario’s uitgewerkt en vertaald naar plannen, procedures en concrete acties.

Maar, hoe weet u nu of uw organisatie voldoende voorbereid en geëquipeerd is om adequaat te acteren op een ongewenste gebeurtenis in de praktijk?

Inzicht in risico’s & beheersmaatregelen

Door uw scenario’s met behulp van de BowTie methode te analyseren, krijgt u inzicht in:

 • (externe) factoren die uw procesvoering (kunnen) bedreigen;
 • tot welke procesverstoring dat kan leiden;
 • wat daarvan de negatieve gevolgen kunnen zijn;
 • welke beheers- en beschermingsmaatregelen nodig zijn om dit te voorkomen en grip te houden op de situatie.

Grip op de situatie met BowTie

De beproefde en bewezen – door software ondersteunde – BowTie methode stelt u in staat om uw volledige scenarioanalyse in één grafische weergave inzichtelijk te hebben. Met behulp van BowTie wordt snel inzichtelijk welke kritische beheersmaatregelen u nodig heeft en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nodig zijn om deze in stand te houden.

Op deze wijze worden uw risico’s en beheersmaatregelen op eenvoudige, maar veelomvattende wijze, gekoppeld aan uw beheerssysteem, waardoor u goed bent voorbereid en meer grip heeft op onverhoopte scenario’s in de praktijk.

Analyse in de praktijk

Stap 1: Intakegesprek

Samen met u bepalen we de scope van de opdracht:

 • Vaststellen van het te analyseren scenario;
 • Samenstellen team van inhoudsdeskundigen;
 • Benodigde faciliteiten en ondersteunende informatie;
 • Verwachting bij het eindresultaat.

Stap 2: Analysesessies (scenario denken)

In sessies wordt het scenario door een team van inhoudsdeskundigen, onder leiding van een facilitator van AdviSafe, gefaseerd, geanalyseerd aan de hand van de volgende analyse stappen:

 1. Bedreigingen op de procesvoering (risico’s);
 2. Mogelijk negatieve gevolgen daarvan;
 3. Benodigde beheers-/beschermingsmaatregelen;
 4. Factoren die de kwaliteit van de maatregelen negatief kunnen beïnvloeden.

Stap 3: Uitwerken van de analyse en rapportage

De analyse wordt (met behulp van software) verder uitgewerkt. In het eindrapport wordt een bondige onderbouwing beschreven met daarin het accent op de belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen. Het eindrapport wordt digitaal aangeleverd in Word.

Stap 4: Terugkomsessie (optioneel)

Tijdens de terugkomsessie wordt er met het team inhoudelijk gediscussieerd over de belangrijkste aanbevelingen en aandachtspunten uit het rapport, met als doel om met en van elkaar te leren en de organisatie verder te professionaliseren in de afhandeling van ongewenste situaties in de praktijk.

Daarnaast biedt het gelegenheid om nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van risico/crisisbeheersing met elkaar te delen

De terugkomsessie is tevens waardevol voor medewerkers die in de praktijk een rol hebben bij de daadwerkelijke afhandeling van de ongewenste situatie.

Scenario analyse met behulp van BowTie

Scenarioanalyse

Scenario analyse in crisissituaties

Scenario analyse tijdens crisissituaties is het in korte tijd in kaart brengen (identificeren en analyseren) van consequenties, bedreigingen en benodigde maatregelen rondom een mogelijk denkbaar ongewenst scenario. De analyse wordt vervolgens in het relevante crisisteam besproken. De analyse draagt bij aan de voorbereiding op mogelijke escalatie van de situatie.

Doel van een scenarioanalyse:

 • Proactief denken in plaats van reactief;
 • Anticiperen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in een bestaande crisissituatie;
 • Proactieve maatregelen bedenken om ergere consequenties te voorkomen;
 • Percepties veranderen;
 • Proactieve focus op eigen interne organisatie maar ook ten behoeve van netwerkpartners.

 AdviSafe en BowTie: een combinatie in uw voordeel

Vanzelfsprekend biedt AdviSafe u ondersteuning bij de toepassing van de BowTie methode. Dit doen we door u te coachen in het, samen met uw inhoudelijke deskundigen, opstellen van BowTie’s. Vervolgens kunnen we ondersteunen bij het integreren van BowTie’s in uw beheerssysteem.

Daarnaast biedt AdviSafe BowTie (implementatie en software) trainingen. Deze helpen u de toepassing van deze methode voor uw organisatie te positioneren en verder te professionaliseren. Tijdens onze training staat een verdere verdieping van begrippen en het overdragen van kennis over het werken met BowTie’s centraal. Dit biedt deelnemers de benodigde handvatten om, in een kort tijdsbestek, een grondige analyse te kunnen maken.

 

“Goede informatiedeling met heldere concrete uitleg”

deelnemer EnergyCafé