Evaluatie ‘optreden bij crisis’

Evaluatie 1Uw organisatie heeft net een crisissituatie afgehandeld en de bestrijdingsacties (responsfase) zijn afgerond. Nu dient zich een fase aan van herstel die ook wel de nazorgfase wordt genoemd. U vraagt zich af of uw crisisorganisatie op een goede en adequate wijze heeft gefunctioneerd en u heeft behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering van een evaluatie.

Doel

Het tijdig en structureel evalueren van crisissituaties draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers, het levert waardevolle leerpunten op en draagt bij aan een verdere professionalisering van de crisisorganisatie.

Doelgroep

Organisaties die een taak en verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van crisisbeheersing en in de responsefase handelend moeten optreden.

Werkwijze

De betrokken medewerkers wordt direct na afloop van de crisis gevraagd een quick-scan formulier in te vullen. Vervolgens wordt een evaluatiebijeenkomst georganiseerd waarin de ervaringen worden gedeeld.  Het kan noodzakelijk zijn om aanvullend medewerkers te interviewen. Tijdens het onderzoek komen de melding, alarmering, communicatie, op- en afschaling, samenwerking, bereik- en beschikbaarheid aan bod.

De onderzoeksresultaten worden vervolgens getoetst aan de relevante plannen en procedures. De leerpunten worden opgenomen in een evaluatierapportage.

Het resultaat van de evaluatie is een rapport waarin minimaal de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Doel van de evaluatie;
 • Beschrijving van de gebeurtenissen;
 • Gevolgen van de crisis;
 • Ondernomen (bestrijdings-)acties en de resultaten hiervan;
 • Toetsing aan de van toepassing zijnde plannen en procedures;
 • Concrete leerpunten.

Werkzaamheden

AdviSafe voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Eigen waarneming(en);
 • Opstellen en verspreiden quick-scan evaluatieformulieren;
 • Documentenonderzoek (o.a. situatierapporten, logboeken en alarmerings/informatiesystemen, dagjournaals, mediaberichten, enz.);
 • Organiseren en uitvoeren van een evaluatiebijeenkomst zo snel mogelijk na afloop van de crisissituatie;
 • Interviews met betrokkenen;
 • Opstellen van een evaluatierapportage;
 • Presenteren van de bevindingen;
 • Ondersteunen bij de implementatie en borging van aanbevelingen en bevindingen.

Aanvullende informatieEvaluatie 2

 • Het is mogelijk om een (raam)overeenkomst af te sluiten voor het leveren van waarnemers tijdens crises en/of een snelle opstart van het evaluatietraject.
 • AdviSafe heeft ook een discipline ‘incident management’. Deze discipline richt zich voornamelijk op het analyseren van de oorzaak van incidenten. Aan de hand van een wetenschappelijke methodiek worden uiteindelijk verbeterpunten aangedragen om de kans op herhaling te verkleinen en daarnaast het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag (op de werkvloer) te stimuleren.

“Hele goede ervaren lesgever met goede voorbeelden”

deelnemer Tripod Refresh training