Crisisbeheersing en calamiteitenbestrijding

crisisbeheersing 1De veiligheidsketen

AdviSafe levert diensten voor alle onderdelen van de veiligheidsketen. Proactie en preventie zijn gericht op het wegnemen en verminderen van risico’s en vallen onder de noemer ‘risicobeheersing’.

Crisisbeheersing omvat de volgende drie stappen: preparatie, repressie en nazorg. Deze stappen zijn gericht op het voorbereiden op- en effectief managen van een daadwerkelijke ongewenste gebeurtenis, zoals een incident, calamiteit of crisis.

Preparatie

Preparatie is de voorbereiding op de restrisico’s (het voordoen van de feitelijke ‘crisis’). Deze voorbereiding valt globaal uiteen in twee delen:

 • Opzetten van een crisis- of calamiteitenorganisatie en het vastleggen hiervan in bijvoorbeeld een crisis- of calamiteitenplan en gerelateerde draaiboeken en procedures;
 • Het voorbereiden van de medewerkers op hun taken in de crisisorganisatie door het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Zie ommezijde voor nadere informatie.

 Crisis- of calamiteitenorganisatie

Bij het opzetten van een goede crisis- of calamiteiten-organisatie komt veel kijken. Dit hangt o.a. af van de aard en omvang van de aanwezige risico’s en de taken en verantwoordelijkheden van de organisatie.

Daarnaast is er wet- en regelgeving die voorschrijft waar een organisatie aan moet voldoen. Deze voorschriften zijn sterk aan verandering onderhevig.

De medewerkers van AdviSafe hebben vele jaren ervaring in het begeleiden en adviseren van organisaties met het opzetten en verbeteren van een crisis- of calamiteitenorganisatie.

Planvorming

Het is van belang dat de crisis- of calamiteitenorganisatie wordt vastgelegd in de planvorming. AdviSafe levert ondersteuning bij het opstellen van dergelijke planvorming. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Crisisplan;
 • Calamiteitenplannen
 • Draaiboeken en noodplannen;
 • Rampen- en rampenbestrijdingsplannen;
 • Bedrijfsnood-, BHV- en ontruimingsplannen;
 • Alarmeringsprocedures;
 • Bereikbaarheidsregelingen;
 • Emergency response plannen;
 • (Oil Spill) Contingency

Naast het opstellen van plannen zorgt AdviSafe ook voor het (jaarlijks) actueel houden van deze plannen en het uitvoeren van incidentevaluaties.

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Het oefenbeleidsplan

Zodra de planvorming op orde is, is het van belang dat de betrokken medewerkers goed worden voorbereid op hun taken in de crisis- of calamiteitenorganisatie. De meeste organisaties gaan uit van een meerjarig OTO-beleid met een logische opbouw in complexiteit en overgang van kennis naar kunde, vaardigheden en competenties.

Opleiden

De eerste stap in Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) is het bijbrengen van theoretische kennis. AdviSafe verzorgt o.a. (open) opleidingen crisisbeheersing voor zowel de private als (semi-) publieke sector voor zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Trainen

Zodra de theoretische kennis aanwezig is, volgt de tweede stap; het aanleren van vaardigheden door het trainen van medewerkers. Bij de training worden de deelnemers gecoacht en begeleid voor een optimale voorbereiding op hun rol in de crisis- of calamiteitenorganisatie. AdviSafe levert trainingen op maat, zoals:

 • Training van individuele rollen, bijvoorbeeld voorzitters of ondersteuners van crisisteams;
 • Training van groepscompetenties, bijvoorbeeld effectief optreden als crisisteam;
 • Het trainen op een meer inhoudelijk aspect, bijvoorbeeld scenario- en/of netwerkanalyse, next of kin, crisiscommunicatie.

Oefenen

De derde stap in het OTO-traject is het opdoen van ervaring door daadwerkelijk toepassen van kennis en vaardigheden in een praktische oefening. In deze setting zal de trainer minder coachen en meer ‘ingrijpen’ in het proces indien er bijgestuurd moet worden. Hier staat de effectieve vorm van ervaringsgericht leren centraal.

Tijdens een oefening wordt de praktijk zo goed mogelijk nagebootst door te werken met interactieve informatievoorziening en multimedia elementen. Hierbij staat ‘train as you fight’ centraal. AdviSafe oefent met realistische en uitdagende  scenario’s om de gestelde oefendoelen te behalen.

Afhankelijk van de eisen en wensen van de opdrachtgever zijn verschillende oefendoelen mogelijk zoals bewustwording, competenties, samenwerking of het testen van de procedures.

De oefeningen kunnen verschillende uitvoeringsvormen hebben:

 • Mono- of multidisciplinair;
 • Groot- of kleinschalig;
 • Operationeel, tactisch of bestuurlijk;
 • Inzetoefening (personeel en/of materieel) of table-top (‘papieren’ oefening);
 • Bereikbaarheidsoefening (bereikbaarheid, beschikbaarheid en opkomst).

Naast het verzorgen van opleidingen, trainingen en oefeningen hebben de medewerkers van AdviSafe ook ervaring in het opstellen van bijvoorbeeld OTO-beleidsplannen of het ondersteunen bij grootschalige (internationale) oefeningen.

Alle OTO-activiteiten kunnen op maat worden gemaakt en kunnen ook in ‘in-company’ worden uitgevoerd.

“Enthousiast, practisch en concrete presentatie. Heel nuttig en van grote toepasbaarheid”

deelnemer EnergyCafé